Vedtægter

for

SLÆGTSHISTORISK FORENING, Odense

 

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Slægtshistorisk Forening, Odense, og dens hjemsted er Odense Kommune.

 § 2. Formål

Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, undervisning, ekskursioner til arkiver m.m. at øge kendskabet til slægts- og lokalhistorisk forskning.

 § 3. Medlemsoptagelse

Alle, der tilslutter sig foreningens formål, kan ved henvendelse til bestyrelsen optages som medlem.

 § 4. Kontingent

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingentet opkræves helårligt forud.

Ægtefælle/samboende kan indmeldes til 2/5 af normalt kontingent.

Uddannelsessøgende medlemmer betaler halvt kontingent.

§ 5. Kontingentrestance

Undlader et medlem at betale kontingentet senest 10 dage efter afsendt rykker, kan bestyrelsen slette vedkommende af medlemslisten uden yderligere varsel.

 § 6. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til et medlem af bestyrelsen. Udmeldelse berettiger ikke til tilbagebetaling af kontingent.

 § 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

           Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på første mødedag i januar.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsenen i hænde   senest 14 dage før dens afholdelse. 

Stk. 3: Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance.

Stk. 4: Hvert medlem har 1 stemme.

Stk. 5: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6: Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt blot ét medlem begærer det.

Stk. 7: Generalforsamlingen afgør alle sager ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder et fremsat forslag.

Stk. 8: Vedtægtsændringer samt opløsning af foreningen, se §§ 12 og 13.

Stk. 9: Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

                      1. Valg af dirigent

                      2. Formandens beretning

                      3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

                      4. Kontingentfastsættelse

                      5. Indkomne forslag

                      6. Valg af bestyrelse         (2 medlemmer i ulige år, 3 medlemmer i lige år)

                      7. Valg af suppleant          (i ulige år)     

    8. Valg af revisor               ( i lige år)

                      9. Valg af revisorsuppleant (i ulige år)

                      10. Eventuelt

 § 8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsender begæring derom.

Stk. 2. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes til formanden, ledsaget af dagsordenforslag for mødet.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæring derom er fremsat.

Stk. 4: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker pr. e-mail eller  pr. brev senest 14 dage før dens afholdelse.

 § 9. Bestyrelsen

Stk 1: Foreningen ledes af en bestyrelse påpå mindst 3 medlemmer, der på den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen således, at der på  generalforsamlingen afgår 2 medlemmer i ulige år og 1 medlem i lige år.

Stk. 2: Endvidere vælges - ligeledes for 2 år ad gangen - 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, dog således at revisor vælges i lige år, medens bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant vælges i ulige år.

Stk. 3: Genvalg kan finde sted.

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

 § 10. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

 § 11. Regnskab og økonomi

Stk. 1: Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og for, at kassereren fører et klart og overskueligt regnskab.

Stk. 2 : Foreningens midler må kun benyttes til fremme af foreningens formål.

Stk. 3 : Regnskabsåret er kalenderåret.

 § 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1:  Indkomne forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2 : Ændringer i fremsatte forslag kan kun foretages under generalforsamlingens behandling af vedtægtsændringsforslaget.

Stk. 3: Et vedtægtsændringsforslag er vedtaget, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det.

 § 13. Foreningens opløsning

Stk. 1 : Opløsning af foreningen kan ske ved generalforsamlingsbeslutning, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Denne beslutning skal efterfølgende bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal.

Stk. 2 : Ved opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af eventuel formue, fortrinsvis til støtte af anden slægts- og/eller lokalhistorisk formål.

Stk. 3 : Foreningens arkiv afleveres til Landsarkivet for Fyn eller Odense Stadsarkiv.

 

Vedtaget på generalforsamling d. 31. januar 2018.